Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Online.AkademiaMuzykanta.pl

Dzień dobry!

Nazywam się Jacek Urbanik i jestem właścicielem witryny online.akademiamuzykanta.pl. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail 

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – system płatności PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań i Stripe
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem online.akademiamuzykanta.pl/regulamin
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem online.akademiamuzykanta.pl.
 6. Sprzedawca – Jacek Urbanik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Akademia Muzykanta Jacek Urbanik”, 55-140 Żmigród NIP: 195-165-40-46 mail: kontakt(małpa)akademiamuzykanta.pl

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów szkoleniowych, warsztatów muzycznych, poradników, dostępu do treści na witrynie zagrajtosam.com, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. Jedynym pomysłodawcą i twórcą powyższych produktów jest sprzedający.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z produktów szkoleniowych, niezbędny jest internet oraz komputer obsługujący przeglądarki internetowe, oraz dźwięk.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów szkoleniowych, dostępnych w Sklepie.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazywania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, warsztatu, szkolenia poradnika, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. Wybrać pożądany produkt, jeżeli jest taka opcja, to wybrać również czas dostępu do produktu
  2. z bezpośredniego widoku, kliknąć w przycisk „Zamawiam” ,”Kup Teraz” „Tak, chcę dostęp” itp.
  3. z kolejnego widoku kliknąć „KUP (wybrany produkt) za xxxPLN” – w zależności od dokonanego wyboru
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. Po kliknięciu w przyciski „KUP (wybrany produkt) za xxxPLN”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrany produkt
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów, uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Przy aktywacji abonamentu miesięcznego z dostępem do Platformy szkoleniowej z kursami akordeon i płatności kartą płatniczą, przypisywana jest automatyczna płatność w kolejnym miesiącu, w taki samej wysokości. Opłaty będą pobierane co miesiąc tak długo, aż kupujący nie wyłączy subskrypcji płatności na swoim koncie na Platformie szkoleniowej, bądź nie przyśle drogą elektroniczną na adres , prośby o rezygnację z subskrypcji karty.
 5. Automatyczna subskrypcja, należy tylko do miesięcznego dostępu i przy płatności kartą. Przy aktywacji dostępu na pół roku lub roku, nawet przy płatności kartą, po zakończeniu okresu dostępu, kolejna kwota nie zostanie pobrania. (automatyczne odnowienia dotyczą tylko dostępu miesięcznego i płatności kartą.)
 6. Dostęp miesięczny, możliwy jest także jednorazowo: blikiem, szybkimi przelewami lub przelewem tradycyjnym.
 7. Dostęp dożywotni – niektóre produkty są oferowane z dostępem dożywotnim – czyli to jest tak długo, jak długo będzie istniała Akademia Muzykanta i jej prowadzący Jacek Urbanik vel Belfer Gofer.

§ 6

Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera w następujący sposób:

a)      wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter”, „Zapisz mnie”  dostępnej na witrynie zagrajtosam.com

b)      podczas składania zamówienia

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje o nowych artykułach na blogu, czy nowych produktach, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newslettera w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:  lub najszybciej linkiem dostępnym w każdej dostarczonej wiadomości z Newsletterem . Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza, iż Kupujący nie będzie otrzymywał informacji handlowych. Z chwilą rezygnacji z usługi Newsletter, następuje usunięcie adresu e-mail Kupującego z listy adresów e-mail Usługi Newsletter.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może skorzystać z standardowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresami:

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY

 1. W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.
 2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych podstronach : w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową w zakładce „Opinie” lub tym podobne. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie”. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
 3. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionych Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza cyklicznie, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu.
 5. Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca kontaktuje się z autorami opinii, które są dla Sprzedawcy niezrozumiałe lub ma podejrzenia, iż nie pochodzą od klientów Sklepu.
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.
 8. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.
 9. Opinie są wystawiane również na stronie facebooku: https://www.facebook.com/AkademiaMuzykanta/reviews

PRZEDSPRZEDAŻ TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą znajduje się w ich opisie.
 5. Przedsprzedaż może być łączona z innymi promocjami.
 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca jest zwolniony z VAT).
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.
 3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Jeżeli Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu (wtyczki).
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe:
 7. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane
  w Regulaminie;
 8. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia i zakupiony produkt;
 9. kartą płatniczą – autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku;
 10. na raty – Klient zostanie przeniesiony na stronę banku mBank lub Inteligo w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez dany bank obsługujący sprzedaż ratalną,
 11. za pomocą Google Pay i ApplePay oraz PayPal– Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis.
 12. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 13. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 2. Poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 3. Niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
 5. Zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
 6. Zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
 7. Zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
 8. Zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 1. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 2. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.
 3. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 4. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.
 5. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Sprzedający, nie ma wpływu na działanie platformy i internetu kupującego, oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki i wydarzenia losowe: brak internetu, awarię serwerów, wojny i inne zdarzenia losowe, na które sprzedający nie ma wpływu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 luty 2020.